تصاویر پس از هفت ساعت تلاش، آتش در حیدره همدان مهار شد

تصاویر پس از هفت ساعت تلاش، آتش در حیدره همدان مهار شد

- برچسب ها : حیدره همدان مهار تلاش ساعت تصاویر